mikyas

  • warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
  • user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1653337324 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Diyetlerin Nevîleri Ve Miktarları

Diyetlerin Nevîlerl Ve Mikdarlakı :

217 - : Diyetler, îmamı Âzam'a' göre altın, gümüş, deveden ve­rilmek üze.re üç nevidir. îmameyne göre diyetler, sığır, koyun, elbise olarak da verilebilir. Bu halde diyetler altı nev'e ayrılmış bulunmakda-dır. Zamana ve muhite göre mübadele vasıtaları, mikyasları değişebi­leceği cihetle diyet hususunda bu muhtelif neviler muteber bulunmuş-dur.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş