sarih

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Talâkların Bîrbirine Lahak Olub Olamaması

Talâkların Bîribîrine Lahak Olub Olamaması :

173 - : Bir veya iki talâkdan sonra iddet içinde diğer bir veya iki talâkın yapüıb yapılamayacağı mühim bir mevzu teşkil eder. Bu hususda aşağıdaki hükümler carîdir. Şöyle ki :

(1) : Sarih talâk, sarih talâka lâhak olur. Bu sarinden maksad, niy-yete muhtaç olmaksızın vuku bulan talâkdır. Gerek ric'î ve gerek bain olsun.

Talakı Baînin Mahiyyeti Ve Hükmü

Talakı Baînin Mahiyyeti Ve Hükmü :

168 - : Tekarrübden evvel sarih veya kinaî tâbirlerden ıbirile ya­pılan talâklar, her halde beynuneti icab eder. Velev ki, halveti sahihadan dolayı iddet lâzım gelsin.

Tekarrübden sonra beynunet ifade eden lâfızlardan birile veya bir iveza mukarin olarak yapılan talâklar ile de beynunet husule gelir.

Kezaük : beynunete delâlet eden bir vasıf ile, mevsuf veya bir teşbi­he mukarin olan talâklar ile de beyhunet tahakkuk eder. Nitekim yuka­rıda da bunlara işaret olunmuştur.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş