muslim

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Adedî Meşrul Tecavüzden Münbaîs Hürmet Ve Teaddüdi Zevcat

Adedî Meşrul Tecavüzden Münbaîs Hürmet Ve Teaddüdi Zevcat :

355 - : Meşru adedi tecavüz de nikâha manidir. Şöyle ki: müs-lümanlıkta vahdeti zevce âsidir. Bir müslim; bir, iki ve nihayet üç, dört kadım nikâhında cem edebilir. Bundan fazlasını cem edemez.

Maahaza bunların arasında adalet ve müsavatı temine riayet et­mesi, şarttır. Buna muktedir olmıyan bir müslim, yalnız bir. kadınla ik­tifa etmekle memurdur.

Adedî Meşrul Tecavüzden Münbaîs Hürmet Ve Teaddüdi Zevcat

Adedî Meşrul Tecavüzden Münbaîs Hürmet Ve Teaddüdi Zevcat :

355 - : Meşru adedi tecavüz de nikâha manidir. Şöyle ki: müs-lümanlıkta vahdeti zevce âsidir. Bir müslim; bir, iki ve nihayet üç, dört kadım nikâhında cem edebilir. Bundan fazlasını cem edemez.

Maahaza bunların arasında adalet ve müsavatı temine riayet et­mesi, şarttır. Buna muktedir olmıyan bir müslim, yalnız bir. kadınla ik­tifa etmekle memurdur.

Şirk Sebebîle Olan Hürmeti Muvakkate

Şirk Sebebîle Olan Hürmeti Muvakkate :

329 - : Şirk de nikâha manidir. Şöyle ki : müsiümanlarm şüri-keler ile, yani : ehli kitabdan sayilmıyan sair gayri müslimeler ile ni­kahlan caiz değildir. Bu husustaki hürmet, şirkin devamı müddetince devam eder, şirkin zevalile zail olur. Binaenaleyh bir müslim, mecusiy-ye ile, veseniyye ile akdi izdivacda bulunamaz.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş