şeri

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Talakın Rüknü, Nevileri Ve Talâkda Müstamel Ta­birler

Talakın Rüknü, Nevileri Ve Talâkda Müstamel Ta­birler :

78 - : Talâkın rüknü, yani : talâk hâdisesini vücude getiren tabiri §er'î, akdi nikâhı sarahaten veya kinayeten ref ve izaleye delâlet eden lâ­fızdır. Seni boşadam, seni terk etdim, gibi.

Innet gibi bir sebebden dolayı hâkimin «Beyninizi tefrik etdim» de-, mesi talâka delâlet eden bir lâfız olduğu gibi dilsizin işareti mahsusasıda böyle bir lâfz hükmündedir.

Zina İle Hürmeti Müsaherenin Sübutu Ve Ademî Sübutu Hakkındaki Mütalâalar

Zina İle Hürmeti Müsaherenin Sübutu Ve Ademî Sübutu Hakkındaki Mütalâalar :

312 - : Zina fazihasile hürmeti müsaherenin sabit olup olmıya-cağı hususunda Hanefî imamlarile Şafiî fujtahası tarafından bir kısım şer'î, aklî deliller, mütalealar irat edilmiştir. Ezcümle Şafiîler diyorlar ki :

Nikâh, akd mânasında hakikattir. Binaenaleyh, bu husustaki nas-lann akdden hâlî olan gayri meşru mukarenetlere şümulü yoktur. Ha­ramın halâlı tahrim etmiyeceği ise bir hadisi şerif ile beyan buyurul-muştur.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş