sair

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Şirk Sebebîle Olan Hürmeti Muvakkate

Şirk Sebebîle Olan Hürmeti Muvakkate :

329 - : Şirk de nikâha manidir. Şöyle ki : müsiümanlarm şüri-keler ile, yani : ehli kitabdan sayilmıyan sair gayri müslimeler ile ni­kahlan caiz değildir. Bu husustaki hürmet, şirkin devamı müddetince devam eder, şirkin zevalile zail olur. Binaenaleyh bir müslim, mecusiy-ye ile, veseniyye ile akdi izdivacda bulunamaz.

Hürmeti Rezâın Hikmeti Teşriîyyesi :

Hürmeti Rezâın Hikmeti Teşriîyyesi :

302 - : Malûm olduğu üzere insanlar, sair mahlûkat arasında bü­yük bir imtiyaza mâliktirler. Hüsni takvime mazhar olan beşeriyet, maddî ve manevî bir takım kuvvetler ile mücehhezdir. Bu cihetle insan­ların şahsiyetleri de, maddî ve manevî varlıklarından cüz' olan her şey de büyük bir kıymeti haizdir. İşte insan sütü de bu cümledendir.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş