nikah

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Adedî Meşrul Tecavüzden Münbaîs Hürmet Ve Teaddüdi Zevcat

Adedî Meşrul Tecavüzden Münbaîs Hürmet Ve Teaddüdi Zevcat :

355 - : Meşru adedi tecavüz de nikâha manidir. Şöyle ki: müs-lümanlıkta vahdeti zevce âsidir. Bir müslim; bir, iki ve nihayet üç, dört kadım nikâhında cem edebilir. Bundan fazlasını cem edemez.

Maahaza bunların arasında adalet ve müsavatı temine riayet et­mesi, şarttır. Buna muktedir olmıyan bir müslim, yalnız bir. kadınla ik­tifa etmekle memurdur.

Adedî Meşrul Tecavüzden Münbaîs Hürmet Ve Teaddüdi Zevcat

Adedî Meşrul Tecavüzden Münbaîs Hürmet Ve Teaddüdi Zevcat :

355 - : Meşru adedi tecavüz de nikâha manidir. Şöyle ki: müs-lümanlıkta vahdeti zevce âsidir. Bir müslim; bir, iki ve nihayet üç, dört kadım nikâhında cem edebilir. Bundan fazlasını cem edemez.

Maahaza bunların arasında adalet ve müsavatı temine riayet et­mesi, şarttır. Buna muktedir olmıyan bir müslim, yalnız bir. kadınla ik­tifa etmekle memurdur.

Lian Sebebiyle Husule Gelen Hürmet

Lian Sebebile Husule Gelen Hürmet :

336 - : Lian da- nikâha manidir. Müfarekat kısmında mufassalan beyan olunacağı üzere lian mülâane, afife olan zevcesine zina isnat eden veya onun çocuğunu inkâr ederek kazifde bulunan kimse ile bu zevcesinin huzuri hâkimde usulüne tevfikan yapacakları dörder şaha­det ile birer nefrinden ibarettir.

Hürmeti Müsaherenîn Hikmeti Teşbiyyesi

Hürmeti Müsaherenîn Hikmeti Teşbiyyesi

313 - : Aralarında sıhriyyet bulunan muayyen kimseler arasın­da mahremiyetin ve hürmeti nikâhın sübutüT nası kur'an ile, hadisi şe­rif ile, icmaı ümmetle sabittir. Bundaki hikmet ise şu veçhile hülâsa edilebilir ;

Sıhriyyet = Müsaheret

Sıhriyyet = Müsaheret :

304 - : Sıhriyyet de nikâha manidir. Şöyle ki: müsaheret sebebile nikahlan müebbeden haram olan kadınlar, şu dört sınıfa ayrılır:

(1) : Abâ ve ecdadnı zevceleridir. Bunlar, üvey analar ve üvey ced-deleridir.

Binaenaleyh bir kimseye kendi babasının ve baba, ana tarafından dedelerinin zevceleri müebbeden haramdır. Gerek tekarrüb vuku bul­muş, olsun ve gerek olmasın.

Rezâ'ev Hükmü

Rezâ'ev Hükmü ;

273 - : Rezâ'm şer'an hükmü, hıllî nazar ile nikâhın haram olma­sıdır.

Binaenaleyh aralarında süt bulunan kimseler, biribirine nâmehrem olmazlar. Bir fitne havli melhuz olmayınca biribirine bakabilirler. Ara­larında nik&h carî olamaz.

274 - : Rezâ' İle bir karabeti şer'iyye sabit olursa da bununla nafaka, irs, ıtk, reddi şahadet, velayeti nikâh, velayeti mal gibi sair ah­kâmı neseb, sabit olmaz. Çünkü neseb, irzâ'dan-süt vermekten kavidir. Rezâ', nas ile sabit olan hususlara münhasır olur, her veçhile nesebe mü­savi olamaz.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş