talak

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

DÖRDÜNCÜ KİTAB

DÖRDÜNCÜ KİTAB

Müfarekata Talâka Ve Feshi Nikâha müteallik Olup

Üç Bölüme Ayrılmıştır : [72]

(BİRİNCÎ BÖLÜM)

MÜFAREKATA AİD ISTILAHLARI VE NİKAHIN FESHİNE,
TALÂKA DAİR BİR KISIM HÜKÜMLERİ MUHTEVİDİR.

Mehre Müteallik İhtilaflar, Davaları

Mehre Müteallik İhtilaflar, Davaları :

469 - : Beynezzevceyn nikâh kaim iken veya talâk vaki olduktan sonra mehri müsemmanın mıkdarında ihtilâf olunup da zevç, zevcesi mi-silİû kadınlar için mehr olması mütearef olan bir şey iddia ettiği takdir­de söz, maal'yemîn zevcin olur, gerek tekarrüb veya halvet bulunsun ve gerek bulunmasın. Çünkü zevceyn, mehr tesmiye edildiğinde ittifak et­tikleri cihetle mehri misli tahkime lüzum yoktur. Belki ziyadeyi münkir olduğu için söz, zevcindir.

Tahlil Usulünün Hikmeti Teşrîîyyesi

Tahlil Usulünün Hikmeti Teşrîîyyesi :

354 - : Müfarekat kısmında da beyan olunacağı üzere nikâh, şer'an ve aklen caiz, nafi olduğu gibi talâk da öylece caiz ve bazan na-fidir. Nikâh gibi talâk da içtimaî münasebetlerin, beşerî ihtiyaçların za­rurî bir neticesidir. Fakat bir zaruret tahakkuk etmedikçe talâk tariki­ne gidilmemesi lâzımdır. Tahakkuk edecek bir zaruret ise alelkser bir veya iki talâk ile zail olur. Artık üç talâka ikdam edilmesi zaiddir, ih­tiyata münafidir, nikâh nimetine karşı bir küfrandır.

Mülk Sebebiyle Husule Gelen Hürmet

Mülk Sebebile Husule Gelen Hürmet:

336 - : Mülkün vücudu de nikâh akdine muvakkaten manidir Şöyle ki: bir kimse, kendi cariyesile akdi izdivacda bulunsa bu akid, muteber olmaz. Çünkü mülk, nikâha mâni ve ondan mincihetin daha kuvvetlidir.

Binaenaleyh bu akd üzerine mehrin vücubü, talâk vukuu, verase­tin sübutü gibi nikâh hükümleri terettüb etmez.

Hakkul'gayr

Hakkul'gayr :

314 - : Hakkul'gayr da nikâha manidir. Şöyle ki başkasının menkuhesi ile izdivaç etmek, şeran memnu olduğu gibi başkasının he­nüz iddeti vefat veya iddeti talâk ile mu'teddesi olan bir kadınla izdivaç da memnudur.

Bu memnuiyet, bir muvakkat hürmetten ibarettir. Zevciyet ve id-det zail olunca bu hürmet de zail olur.

Nikâhı fâsidden veya şüphei nikâhtan nâşi iddet bekleyen kadınlar ile izdivaç da bu hükümdedir.

Muharremat = Nikahları Haram Olan Kadınlar

Muharremat = Nikahları Haram Olan Kadınlar

263 - : Bazı erkekler ile kadınlar arasında nikâh, veya muvakkaten haram bulunur.

Nikâhın müebbeden hürmetini icab eden sebepler üçtür, karabeti nesebiyye, rezasut, sıhriyyet.

Nikâhın muvakkaten hürmetini mucib olan sebepler Hakkul'gayr, meharimin aralarını cem, şirk, Uan, mülk, cariyeyi tezevvüc, üç talâkın vukuu, adedi megruu tecavüz.

Bu halde esbabı hürmet, on bir bulunmuş, olur.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş