tekarrub

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Talakı Baînin Mahiyyeti Ve Hükmü

Talakı Baînin Mahiyyeti Ve Hükmü :

168 - : Tekarrübden evvel sarih veya kinaî tâbirlerden ıbirile ya­pılan talâklar, her halde beynuneti icab eder. Velev ki, halveti sahihadan dolayı iddet lâzım gelsin.

Tekarrübden sonra beynunet ifade eden lâfızlardan birile veya bir iveza mukarin olarak yapılan talâklar ile de beynunet husule gelir.

Kezaük : beynunete delâlet eden bir vasıf ile, mevsuf veya bir teşbi­he mukarin olan talâklar ile de beyhunet tahakkuk eder. Nitekim yuka­rıda da bunlara işaret olunmuştur.

Batıl Nikahların Hükümleri :

Batıl Nikahların Hükümleri :

147 - : Bâtıl olan nikâhlar, hiçbir veçhile nikâh mahiyetinde değil­dir. Bunların vücutlerile ademleri nikâh bakımından müsavidir. Bunların haklarında da tamamen fasit nikâhlar ahkâmı cereyan eder. Yalnız bir iki hükümde fasit nikâhlardan ayrılırlar. Şöyle ki :

(1) : Bâtıl bir nikâh ile vukubulan tekarrübden dolayı kadına «ukr» namile bâligan mâ beleğ mehri misil lâzım gelir. Mehri müsemma bulun­sa da ona itibar olunmaz.

Fasıd Nikahların Hükümleri :

Fasıd Nikahların Hükümleri :

143 - : Fâsid nikâhlar, haddi zatında nikâh değildir. Binaenaleyh bir fâsid nikâh üzerine tekarrüb vukubulmadıkça nikâh ahkâmı teret-tüb etmez. Böyle bir nikâhın asıl hükmü mütarekedir. Şöyle ki:

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş