munakid

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Kölelerin Ve Cariyelerin Nikahları Ve Hîyari Itk:

Kölelerin Ve Cariyelerin Nikahları Ve Hîyari Itk:

228 - : Rakikların, yani : köleler ile cariyelerin nikahlan, efendi­lerinin izinlerine mevkufen mün'akid olur.

Binaenaleyh bir köle veya bir cariye mevlâsımn iznini istihsal et­meden evlense nikâhı mevkuf olup, mevlâsı icazet verirse nafiz, ver­mezse bâtıl olur.

229 - : Bir kölenin aldığı kadın, hürre ise mehri bu kadına, cari­ye ise mevlâsına ait olur.

NİKÂHTA AKDİ FUZULÎ :

NİKÂHTA AKDİ FUZULÎ :

219 - : îki tarafdan fuzuli oian bir şahsın yapacağı akdi nikâh, mün'akid olmıyacağı gibi bir taraftan asil veya vekil veya veliyyi müc­bir olup diğer taraftan fuzuli bulunan bir şahsın akdedeceği nikâh da mün'akid olmaz.

Meselâ : Bir kimse, bir kadım izni olmaksızın şahitler huzurunda kendi nefsine veya müvekkiline nikâh etse bu bâtıl, yani: Keem iem ye­kun olmuş olur.

Sahih Nikahların Hükümleri :

Sahih Nikahların Hükümleri :

141 - : Bir nikâh, sahih ve nafiz bir surette mün'akit olunca üze­rine bir kısım aslî ve fer'î hükümler terettüp eder. Baslıcalan şunlardır:

(1) : Nikâh akdedildiği andan itibaren zevciyet sabit, zevç ile zev­ceden her birinin diğerile intifa ve istimtaî halâî olur. Zevce, mehri mu­accelim almış olunca zevcini bu istimtâdân - bir özri şer'Iye müstenit olmaksızın - menedemez.'

Nikahın Sıhhat Ve Nef Azının Şartları :

Nikahın Sıhhat Ve Nef Azının Şartları :

117 - : Bir nikâhın sahih ve nafiz olarak mün'akid olması için akd ânında aşağıdaki meselelerde beyan olunan şartların mevcut olması icab eder.

118 - : Evlenecek kimselerin «mevanii nikâh» denilen şeylerden hâli olmaları şarttır. Aksi takdirde nikâh, sahih olmaz.

Meaelâ: aralarında neseb, süt veya musaheret itibariyle hürmet bu­lunan bir erkek ile bir kadının birbirile evlenmeleri caiz değildir. Muhar-remat bahsine müracaat!

Nikâhın Mukaddimatı = Nişanlanma Vesaire:

Nikâhın Mukaddimatı = Nişanlanma Vesaire:

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş