user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1669608881 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Zaruretler Mahzurlu Şeyleri Mubah Kılar

20. Zaruretler Mahzurlu Şeyleri Mubah Kılar.
İslâm’da zaruretler tahdit edilmiştir.. Haramla karşı kar¬şıya gelen kimse bu tahdit çerçevesine giriyorsa, onu ihtiyaç nisbetinde kullanabilir; aksi halde caiz değildir.
Meselâ:
a) Kıtlık yıllarında Ölmüş bir hayvanın elinden başka yi¬yecek bir şey bulunmaz da adam açlıktan ölmek tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa, Ölmeyecek kadar o etten yiyebilir. Bunun gibi susuzluktan ölüm tehlikesiyle karşılaşırsa, ölmeyecek ka¬dar şarap içebilir.
b) Silâh tehdidiyle, ölüm tehdidiyle küfre zorlanan kim¬se, kalben mü'min olduğu halde elfaz-ı küfürden birini söyleyebilir.
Veya bir kimse, tehdit ve cebir ile diğer bir kimsenin ma¬lım itlaf etse, bu işe zorlanan kimse mes'ul tutulmaz. Çünkü arada cebir vardır; zarurî olarak bu yola tevessü! edilmiştir.
c) Açlıktan ölüm tehlikesi geçiren kimse, başkasına ait olup sahibinin müsaadesini almadan ileride bedelini öde¬mek niyetiyle malından ölmeyecek kadar alıp yiyebilir.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: