user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1596831564 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Zarar İzâle Olunur

19. Zarar İzâle Olunur.

Bu kaide yukarıdaki kaidenin sonucu mahiyetindedir. Çün¬kü zarara zarar ile mukabele edilmeyeceğine göre, mevcut za¬rarı gidermek gerektir. Hazret-i Peygamber (S.A.V.) :
buyurmuştur, yâni kişi kardeşine ne başlangıçta zarar verir, ne de onun zararına kar¬şılık bir zarar verir...
Fıkhın birçok babları bu kaide üzerine kurulmuştur: Ayıplı malı reddetmek, pişmanlık, şüfa, kısas, hudut, keffaret V.S.
Meselâ:
Zarar mümkünse aynen, değilse karşılığı ödettirilerek gi¬derilir..
a) Zor ve zulümle alınan bir malın, aynı muhafaza edili¬yorsa aynen sahibine iade ettirilir; bu surette, o malı zorla zim¬metine geçiren, «ben onun kıymetini vereyim» diyemez. Aynı muhafaza edilmiyorsa yâni telef olmuş veya itlaf edilmiş ise,, misli varsa misliyle, değilse kıymetiyle ödenir.
b) Üzerine su bırakmak suretiyle tahrip edilip kullanılmaz hale getirilen bir tarlada, zararı misliyle ödemek mümkün ol¬madığında bedeli cihetine gidilir.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: