user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1664836314 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

İctihadla İctihad Nakz Olunmaz

15. İctihadla İctihad Nakz Olunmaz.
Yâni ictihad etme seviyesinde olan bir müctehidin bir me¬sele hakkındaki içtihadım, diğer bir müctehidin içtihadı boza¬maz. Bu icmâ ile sabit olmuştur. Nitekim Ebûbekir (R.A.) bâ¬zı mes'elelerde ictihadda bulunup hükümler vermiştir. Hz. Ömer ona o hükümlerde muhalefet etmiştir.
Bunun gibi müctehid bir mes'ele hakkında hüküm verir, sonra bu husustaki içtihadını değiştirecek olursa, evvelki içtihadıyla verilen hüküm bozulmaz.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: