user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1664838922 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Bir Zamanda Sabit Olan Şey..

9. Bir Zamanda Sabit Olan Şeyin Hilâfına Delil Olmadıkça Bekasıyla Hükmolunur.
Az yukarıda da belirtildiği gibi kadîm kıdemi üzere terk olunur. Çünkü bu hususta asıl olan, bir şey'i bulunduğu hal üze¬re bırakmaktır.
Meselâ:
a) Bir zamanda bir yerin (A) ye ait olduğu, onun mülkiye¬ti altında bulunduğu sabit olduğu takdirde, mülkiyeti izâle eder bir hal sübut bulmadıkça o yerin öteden beri mülkiyeti altında bulunduran (A) ya ait olduğuyla hükmolunur.
b) Bir kadının ölen (B)ye vâris olduğunu iddia edip da¬vacı olması halinde bakılır:
Kadın (B)nin nikâhlı karısı ise, onu boşadığına dair bey-yine olmadıkça, iddiası kabul edilip (B) ye varis olacağına hük¬medilir.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: