user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1618660200 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Akidlerde İtibar Maksad ve Mânâyadır; Elfaz ve Mebâniye Değildir.

2. Akidlerde İtibar Maksad ve Mânâyadır; Elfaz ve Mebâniye Değildir.

Yapılan bir akidde ,kasdedilen mânâ başka, lâfız da baş¬ka olursa, itibar mânâyadır. Meselâ:

a) Beş gram altını 4,5 gram altınla değiştirme muamelesi «beyi' aiım-satım» ismi altında cereyan etse bile bu, mânâ yö¬nünden «ribâ-fâiz» muamelesine girdiğinden caiz değildir.

b) Vefâen beyi'de «rehin» hükmü câri olur. Çünkü, bir malı kararlaştırılan şartlara göre semen ve mebi' (malın değeri olan para ve satışı yapılan mal) tekrar iade edilmek üzere sa¬tışını yapmaya, her ne kadar lâfız yönünden «bey'i bi'1-vefâ» de¬niliyorsa da, mânâ yönünden «rehin» muamelesine girdiği için, bunda rehin hükmü câridir. Bir nev'i ipotek olup borcu te'mi-nata bağlamaktır.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: