user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1631990631 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

DÖRDÜNCÜ KİTAB

DÖRDÜNCÜ KİTAB

Müfarekata Talâka Ve Feshi Nikâha müteallik Olup

Üç Bölüme Ayrılmıştır : [72]

(BİRİNCÎ BÖLÜM)

MÜFAREKATA AİD ISTILAHLARI VE NİKAHIN FESHİNE,
TALÂKA DAİR BİR KISIM HÜKÜMLERİ MUHTEVİDİR.

İÇİNDEKİLER: Müfarekata aid ıstılahlar: talâk ile feshin mahi­yetleri ve farkları. Talâkdan madud olmayan feshler, Talâkın rüknü, ne­vileri. TaTâkta müstağmel tâbirler. Talâkın şartlan, talâkın ehli, bir mütalâa, talâkın mahalli ve adedi. Lahika: Üç talâk meselesi. Talâkın sıfatı şeriyyesi ve hikmeti teşrüyyesi. Talâka ahliyetin zevce aidiye-tindeki zaruret. Talâkı ric'înîn mahiyyeti, hükmü ve kavlen, filen vu­kuu. Rücu hakkının inkıtaı. Talâkı hainin mahiyeti ve hükmü. Talâk­ların birbirine Iuhuku. Talâkların şarta taliki ve bu talikin şeraiti Ta­lâk da şartın teaddüt ve tekerrürü. Talâkda şartların tahakkuk edib et­memesi üzerine terettüb edecek neticeler. Talâkda istisna suretile olan şartlar. Talâkda şarta talikin subutu. Zamana, mekâna izafe edilen ta­lâklar. Başkasına tefviz edilen talâklar. [73]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: