user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1664842964 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

İcra Hukuk Mahkemesi Davaları

Alacak (Kira Alacağı) - Nispi Harç
Alacak (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Amme Alacağı Takibinde İhalenin Feshi - Maktu Harç
Borçtan Kurtulma Davası - Nispi Harç
Haczedilemezlik Şikayeti - Maktu Harç
Hisseli Malın Satış Şekli - Harca Tabi değil
İcra Emrine İtiraz - Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz - Maktu Harç
İcra Takibine İtiraz (Borca İtiraz) - Maktu Harç
İcra Takibine İtirazın Kaldırılması - Maktu Harç
İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi - Maktu Harç
İhalenin Feshi - Maktu Harç
İhtiyati Haczin Kaldırılması - Maktu Harç
İmzaya İtiraz - Maktu Harç
İstihkak - Nispi Harç
İstihkak İddiası Nedeniyle Takibin Taliki Veya Devamı(İ.İ.K. ) - Harca Tabi değildir
İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
İtiraz - Maktu Harç
İtiraz (İcra Takibine Gecikmiş İtiraz) - Maktu Harç
İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye - Maktu Harç
Kambiyo Hukuku Şikayeti - Maktu Harç
Kıymet Takdirine İtiraz - Maktu Harç
Kiralananın Tahliyesi(İcra) - Maktu Harç
Konkordato - Maktu Harç
Meskeniyet İddiası - Maktu Harç
Rehnin Kaldırılması Talebi - Harca Tabi değil
Sıra Cetvelindeki Sıraya İtiraz - Maktu Harç
Şikayet - Maktu Harç
Şikayet (İcra Memur Muamelesini Şikayet)(Harca Tabi Degil)
Takas Mahsup Talebi - Nispi Harç
Takibin Taliki Veya İptali - Maktu Harç
Tanıma Ve Tenfiz - Maktu Harç
Tazminat (Haciz İhbarına Karşı Yalan Beyanda Bulunma Nedeniyle) - Nispi Harç
Tazminat (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan) - Nispi Harç
Yargılanmanın Yenilenmesi - Maktu Harç
Yetki İtirazı - Maktu Harç

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: