user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1634998645 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Adedî Meşrul Tecavüzden Münbaîs Hürmet Ve Teaddüdi Zevcat

Adedî Meşrul Tecavüzden Münbaîs Hürmet Ve Teaddüdi Zevcat :

355 - : Meşru adedi tecavüz de nikâha manidir. Şöyle ki: müs-lümanlıkta vahdeti zevce âsidir. Bir müslim; bir, iki ve nihayet üç, dört kadım nikâhında cem edebilir. Bundan fazlasını cem edemez.

Maahaza bunların arasında adalet ve müsavatı temine riayet et­mesi, şarttır. Buna muktedir olmıyan bir müslim, yalnız bir. kadınla ik­tifa etmekle memurdur.

356 - : Menkuhe veya Çalâkı ric'î veya bain ile mu'tedde olarak dört zevcesi bulunan bir erkek, artık diğer bir kadın ile evlenemez. Ve­lev ki iddet, mücerred halveti sahihadan münbais olsun. Çünkü i addet baki oldukça nikâh, min vechin kaim sayılır.

Fakat dört .kadından biri ölür veya boşanır da iddeti nihayet bu­lursa diğer bir kadın ile evlenebilir.

357 - Bir kimse, bilfarz alet'teaküb beş kadın ile evlenecek ol­sa bunlardan evvelki dört kadının nikâhı sahih, beşinci kadının nikâhı bâtıl, îmamı Azam'a göre fâsid olur.

358 - : Rakik. olanlar, nikâhlarında iki zevceden ziyadesini cem edemezler. Bunlardan biri ölür veya boşanarak iddeti biterse diğer bir kadınla da evlenebilir. Fethlü'kadır, Ûürriil'münteka" Hindiyye. [48]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: