Lian Sebebiyle Husule Gelen Hürmet

Lian Sebebile Husule Gelen Hürmet :

336 - : Lian da- nikâha manidir. Müfarekat kısmında mufassalan beyan olunacağı üzere lian mülâane, afife olan zevcesine zina isnat eden veya onun çocuğunu inkâr ederek kazifde bulunan kimse ile bu zevcesinin huzuri hâkimde usulüne tevfikan yapacakları dörder şaha­det ile birer nefrinden ibarettir.

İste bu Hane mebni kocasından tefrikine hükmedilen kadını artık kocası tekrar tezevvüc edemez. Meğer ki, bu koca, nefsini teiczib etsin veya başka bir kadına kazf edip de hakkında haddi kazf icra edilsin veya o zevcenin iffeti zail olsun. Bu halde hanın hükmü sakıt olacağın­dan hürmet nihayet bulur, zevciyyeti iadeye mesağ bulunur.

Bu, İmamı Azama göredir. İmam Ebu Yusuf ile İmam Züfere göre ise lian ile hürmeti müebbede sabit olur. Dürer. Hindiyye.

(Eimnıei selâseye göre de lian ile hürmeti müebbede tahakkuk eder. Zahiriyyeye göre de böyledir, «Elmühallâ» da deniliyor ki : Han­dan sonra zevç ile zevce arasında zevciyyeti iade ebediyen halâl olmaz. Zevç, nefsini tekzib etsin, etmesin ve arada başka bir şalîis.üe ikinci bir nikâh bulunsun bulunmasın. Şu kadar var ki, zevç nefsini tekzib edince hadde müstahak olur.)

Lian mebhasine de müracaat! [43]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: