Meharimin Aralarını Cem Etmesi

Meharimin Aralarını Cem:

318 - : Mahremlerin aralarını cem etmek de nikâha manidir. Şöyle ki: biri birinin mahremlerinden olan kadınları nikâhta cem etmek, haramdır. Bu husustaki hürmet, bu cem'in vücude mukayyet ol­duğundan bir hürmeti muvakkatedir.

Binaenaleyh bir erkek, biri birinin neseben veya rezâen mahremi olan iki kadını hakikaten veya hükmen nikâhında cem edemez.

İki kadının biri birine mahrem olması, bunlardan herhangisi erkek farz edilse diğerine nikâhı müebbeden memnu olmakla malûm olur. Ne­seben veya rezaen iki kız kardeş gibi ki, bunlardan hangisi erkek farz edilse diğerinin neseben veya rezaen kardeşi bulunmuş olur.

Fakat yalnız biri erkek farz edildiği Ijalde biri birile nikâhları memnu olup da aksi takdirde memnu olmazsa ikisi nikâhta cem edile­bilir. Neseben veya »*ezâen kızlar ile üvey vaiideier gibi ki, bunlardan kızlar, erkek farzediîse üvey .validelerini almaları memnu bulunur. Amma üvey valideler erkek farz edilse kızlara yabancı olacaklarından onlar ile izdivaçları memnu bulunmaz.

Gelinler ile kain valideler de bu hükümdedir.

319 - : Bir kimse, vefat eden menkuhesinin hemşiresini ve hala­sı gibi cem'i cai,z olmiyan mehariminden birile derhal evlenebilir. Fakat ric'iyyen veya bainen boşadığı menkuhesinin iddeti nihayet bulmadık­ça böyle mehariminden birile evlenemez. Zira iddet içinde "nikâh min vechin kaimdir.

320 - : Bir kimse, kendisile mücerred halveti sahihada bulunmuş olduğu zevcesini boşasa iddeti bitmedikçe mehariminden birile evlene­mez. Çünkü tekarrüble iddet vacib olduğu gibi bu halvet ile de vacib olur. iddet bulundukça da bu nikâh, caiz olamaz.

321 - : Biri birinin ammesi veya halası olan iki kadın nikâhta cem edilemez. Şöyle ki : iki kimseden her biri diğerinin validesini veya kızını tezevvüc edip de her birinden bir kız tevellüd etse bu kızlar, bi­rinci takdirde biri birinin ammesi, ikinci takdirde de halası olmuş olur. Binaenaleyh bunların aralarını nikâhta cem etmek caiz olamaz. Hin­diyye

322 - : Bir kimse, cem'i caiz oimiyan iki kadın ile izdivaç etmiş olsa bakılır : Eğer bunların nikâh tarihleri muhtelif ise sabık olan ni­kâh, caiz olup diğeri fâsid bulunur. Bu halde nikâhı fâsid olan kadın­dan müfarekat icab eder. Ve kendisine mukarenet vuku bulmuş ise id­det lâzım, nesebi sabit ve mehri müsemma ile mehri mislin ekalli vacib olur. Ve bu İddet nihayet bulmadıkça nikâhı sabık olan kadına, tekar­rüb caiz olmaz.

Fakat bu iki kadının nikâhları bir anda akdedilmiş veya hangisi­nin nikâhı mukaddem olduğu unutulmuş bulunursa her ikisinin de ni­kâhı fâsid ve beyinlerini tefrik lâzım olur.

323 - : Bir kimsenin bir akd ile tezevvüc ettiği iki kadından biri zatüzzevc veya o kimsenin mehariminden bulunsa yalnız bunun nikâhı -bâtıl, diğerinin nikâhı sahih olur. Bu takdirde mehri müsemmanm ta­mamını nikâhı sahih olan kadın alır. Şu kadar var ki, nikâhı bâtıl olan kadına tekarrüb olunmuş ise, o da baliğen mâ beleğ mehri mislini alır.

324 - : Nikâhta cem'i caiz olmıyan kadınları teserrî yolile istif -raşta cem dahi caiz değildir. -

Binaenaleyh bir kimse, meselâ : biri birinin kız karındaşı olan iki cariyeyi satın alarak istifraş hususunda cem edemez. Bunlardan biri mülkünden veya nikâhından çıkarsa o zaman diğerini istifraş edebilir.

325 - : Bir kimsenin cariyesile evlenen bir şahıs, bilâhare o cari­yenin mehariminden birine, meselâ : teyzesine mâlik olsa bunu istifraş edemez. Çünkü menkuhesinin firaşi nikâhı ile sabittir. Bu kadını-d* teserrî tarikile istifraş edecek olsa bunların aralarım firaşda cem etmiş olur ki bu, asla caiz değildir.

326 - : Bir kimse, istifraş ettiği cariyesinin mehariminden binle evlenecek olsa artık o cariyeyi istifraş edemez. Ve bu cariyyeyi beyi veya hibe gibi bir suretle mülkünden çıkarmadıkça o evlendiği kadına da tekarrüb edemez.

Fakat bir kimse, biribirinin mehariminden olan iki cariyeyi mül­künde bilâ iatifraş cem edebileceği gibi bunlardan birini nikâh* ederek diğerini de istifraş etmeksizin cariye olarak istihdam edeblir. '

327 - : îrtidat eden bir kadın? darı harbe iltihak edince iddeti sa-kit olur. Binaenaleyh zevci onun mehariminden binle, meselâ : hemşi-resile derhal evlenebilir. Bilâhare müslüman olarak avdet etmesile hem­şiresinin nikâhı bâtıl olmaz. Hattâ kablettezevvüc avdet etmesile de hemşiresinin sıhhati nikâhına mani olamaz. Bedayi, Hindiyye, Dürri Muhtar. [39]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: