Nikâhın Hikmeti Teşrüyyesî :

Nikâhın Hikmeti Teşrüyyesî :

163 - : Nikâhın meşrutiyetindeki hikmet, fevaid ve muhassenat pek mühimdir. Ezcümle beşeriyet âleminin bir ahenk ve intizam dairesinde devamı nikâha bağlıdır.

FethüTkadirde denildiği üzere : bu âlemin ilmi ezeliyyi ilâhîde mu-kader olan zamana kadar vechi ekmel üzere bekası, nikâhın vücudüne muallâtır. Bu teailûk ise nikâhın meşruiyyetine sebeptir. Çünkü begeri-yetin mukadder vaktekadar bekası, insaniyet silsilesinin devamına va­bestedir. Bu silsilenin bir intizam ve nezahet dairesinde devamı ise an­cak nikâh ile temin edilebilir. Vâkıâ gayri meşru mukarenetler ile beşe­riyetin devamı mümkün görülebilir. Fakat bu mukarenetler, insanların aralarında mezalimi, kanların dökülmesini, neseblerin siyamı jnüstelzim olur, beşeriyetin manevî helakim intaç eder.

Tefsiri kebîrde veaairede mufâssalan beyan olunduğu üzere gayri meşru mukarenetler, birçok şahsî, içtimaî mefasidi calibdir. Bunlar kıs­meti şu veçhile hülâsa edilebilir:

(1) : Gayri meşru mukarenetler, neseblerin ihtilât ve İştİbabına se-beb olur. Gayri meşru bir çocuk, şefkatkâr bir babanın himayesinden, terbiyesinden mahrum bulunur. Bunun neticesinde çocuklar zayi. nesil­ler munkati ve nihayet insaniyet âlemi harap olur gider.

(2) : Gayrî meşru mukarenetler halinde kadınlar birer erkeğe ihti­sas ödemez. Bu ihtisasın husulü için mukateleler, müvasebeler yüz gösterir, en ziyade kuvvet ve cür'ete malik oianlar, istedikleri kadınları kendi dairei ihtisaslarına celbe çalışırlar. Bunun neticesinde beşeriyet muhiti kanlı boğuşmalar yüzünden umumî bir here ve merc içinde kalır.

(3) : Gayri meşru mu kare netlere nefislerini temkin eden kadınlar­dan her tab'j selim, istikrah eder. Artık böyle kadınlar ile birer mes'ut aile teşkil edilemez. Binnetice, kadınlar hayatı mahvolur biter.

(4) : Gayri meşru mukarenetler tecviz edilecek olsaydı hiçbir kadı­nın bir erkeğe ihtisası kalmazdı. Bu halde insanlar, behaim derekesine düşerlerdi. Halbuki insanlar, haiz oldukları akıl ve iz'an sayesinde, iffet ve nezahet sayesinde beynel'mahlûkat yüksek bir mertebeyi haizdirler.

(5) : Gayri meşru mukarenetler, kadınlar için bir felâkettir. Kadın. iar erkeklerin mücerret'temayulâtını tatmine vesile değildirler. Bu lâtif *insin kendisine hâs bir takım vazifeleri, hakları vardır. Bu vazifeler, hak-iar ise ancak meşru surette birer aile teşkil etmelerile vücude gelir.

(6) : Hür kadınlar ile erkekler arasında nikâhtan başka bir tarik ile mukarenet vukuu, kadınları tezlîl eder, bir takım illetlerin zuhuruna, te-vessüuna meydan verir ye binnetice içtimaî izmihlali ihzar eder. Halbuki serayü ilâhiyyenin tecviz buyurmuş olduğu tarikler, bu gibi içtimaî âfet-ierin" zuhuruna mani, insaniyetin kadrini i'lâya baistir.

Velhasıl : nikâh; sünneti nebevi yy ediV, bazı ahvalde nafile ibadet-^re devamdan efdaldir, nevafilden efdal olan maksatlara insanları ka-Tuşturabilir. Efradı ümmetin artmasını temine sebeb olur, hilkaten zayıf Man nisa taifesinden nafaka ve süknasını temin, nefislerini helake dû-'•ar olmaktan vikaye eder. Aileler arasında karabet husule getirerek tea--*ün ve tesanüdü arttırır, binnetice ahlâkı umumiyyei tehzibe, evlâdı ter­biyeye, insanların masalihini ifaya, ebnayı cins ile güzel ülfet ve mua­şerete, vatana daha ziyade merbutiyyete vesile olur. Bu hadisi şerifteniniz, çoğalfnız, çünkü ben kıyamet günü sizinle ümmetlere karşı iftihar­da bulunurum) buyurulmuştur.

Binaenaleyh müesseesi nikâh, her ve nafi, müstahsen, elzem bir içtimaî,müessesedir, bunda şüpheye asla mana, -oktur. Elverir ki şerai­tine riayet edilsin. [15]

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: