user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1596917651 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Adl

Adl

(güvenilir kişi/yed-i emin)

Sözlükte "cevr" kelimesinin zıddı olup doğruluk, iyi dav­ranma ve hakka riayet etme gibi anlamlara gelir, ibn Kayyim'in dediğine göre "adi" ifrat ile tefrit arasında orta bir yol tutarak dünya ve ahiret işlerini bu temel üzerine kur­mak demektir. Zaten insan da böyle bir yol izlemekten pek çok bedenî ve manevî faydalar sağlar. Yine sözlükte keli­menin eşitlik manası da vardır. Ancak "adi" kelimesi ah­kam gibi akıl ve basiretle bilinebilen konularda kullanılır. His ve duyu organlarıyla bilinebilen meselelerde ise ıdl ke­limesi kullanılır. Sayılabilen, tartılabilen ve Ölçülebilen eş­yada olduğu gibi.

Terim olarak adi rahin ve murtehinin birlikte razı ola­rak rehin eşyayı emanet olarak bıraktıkları kimse için kullanılır. Her iki tarafı da eşit olarak koruduğu için bu isim verilmiştir. Çünkü her ikisi de onu emin görerek rehin eşyayı emanet ve teslim etmiştir. Bu kullanım biçimi sadece rehin konusuna mahsustur.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: