user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1669605472 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Aczu'l-Vasî

Aczu'l-Vasî

(vasiyet edilenin zayıflığı)

Sözlükte zayıflık demektir. Râgıb'a göre bunun aslı bir ko­nudaki gecikme ve işin gerisinde hasıl olan şeydir. Yani işin geciktirilmişidir. Yapılan tariflerde bir işin yapılması esna­sında vâki olan kusurlar için kullanılmış olup zıttı "kudret­tir.

Deyim olarak aczü'l-vasî, kendisine vasiyet edilen kişi­nin vasiyet edilen işleri yapmaya ve güzel bir şekilde kullanmaya muktedir olmaması demektir. Fıkıhçılar bu deyi­mi vasinin şartları konusunda kullanmışlar ve konuyu şu şekilde yorumlamışlardır: Aaczü'1-vasî, hastalık, yaşlılık ve benzeri sebeplerle ortaya çıkan ve vasiyetin sıhhatine ma­ni olan bir durumdur. Çünkü bu durumda olan bir kimse-' ye vasiyet etmede bir fayda yoktur. Yine böyle bir durum vasiyet yapıldıktan sonra ortaya çıksa vasiyet akdinin bitiş sebebi olur. Zira kendisine vasiyet edilen kimsenin, emanet edilen işlemleri yerine getirebilme kudretinin bulunması şartının başlangıçta kabul ve itibar edildiği üzerine bun­dan sonra da devam edeceği kabul edilir ve böyle gittiği sü­rece vasiyet muteber olur

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: