user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'kund_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1615093354 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

Takdim

Takdim

İslâm iktisadı zaman içinde sürekli gelişme gösteren bir bilim dalı olarak karşımıza, çıkmaktadır. Hem nazarî hem de tatbikî yönden ele alınarak incelenen İslâm İktisa­dı ile birlikte İslâm ülkelerinin iktisadî problemlerinin çö­zümü çerçevesinde yeni çalışmalar ve çözüm arayışları da artarak devam etmektedir.

Esasen İslâm iktisadının temellerini fıkıh ve tarih oluş-. tınmaktadır. Kapitalist iktisat teorisinin temel kabul edil­mesi ise birçok İslâm iktisadı çalışmasında görülen yaygın bir yanlıştır. O halde İslâm iktisadı çalışmalarının ilk Ön­ce fıkıh ve tarih araştırmalarına dayanması zarureti var­dır. Ancak bu Öncelik çağdaş iktisat bilimi ve yöntemlerine sahip olma gereğini de ortadan kaldırmaz.

İşte bu çalışma, iktisadî fıkhın bazı terim ve kavramla­rını ele alarak özet bilgiler veren temel çalışmalardan biri­dir. Daha derin ve geniş bilgi isteyenler için de her terimin sonunda geniş bir kaynakça verilmiştir. Kitabın bilim çev­relerine, yöneticilere, ticaret ve iş dünyasına faydalı olaca­ğı inancındayız.

Bu değerli çalışmayı Türkçe'ye ve Türk okuyucularına kazandıran Enstitümüz İktisat bölümü doktora öğrencisi Recep Ulusoy'u tebrik eder çalışmalarının devamım dilerim.

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu

Marmara'Üniv. Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Enstitüsü Müdürü

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: