Takdim

Takdim

İslâm iktisadı zaman içinde sürekli gelişme gösteren bir bilim dalı olarak karşımıza, çıkmaktadır. Hem nazarî hem de tatbikî yönden ele alınarak incelenen İslâm İktisa­dı ile birlikte İslâm ülkelerinin iktisadî problemlerinin çö­zümü çerçevesinde yeni çalışmalar ve çözüm arayışları da artarak devam etmektedir.

Esasen İslâm iktisadının temellerini fıkıh ve tarih oluş-. tınmaktadır. Kapitalist iktisat teorisinin temel kabul edil­mesi ise birçok İslâm iktisadı çalışmasında görülen yaygın bir yanlıştır. O halde İslâm iktisadı çalışmalarının ilk Ön­ce fıkıh ve tarih araştırmalarına dayanması zarureti var­dır. Ancak bu Öncelik çağdaş iktisat bilimi ve yöntemlerine sahip olma gereğini de ortadan kaldırmaz.

İşte bu çalışma, iktisadî fıkhın bazı terim ve kavramla­rını ele alarak özet bilgiler veren temel çalışmalardan biri­dir. Daha derin ve geniş bilgi isteyenler için de her terimin sonunda geniş bir kaynakça verilmiştir. Kitabın bilim çev­relerine, yöneticilere, ticaret ve iş dünyasına faydalı olaca­ğı inancındayız.

Bu değerli çalışmayı Türkçe'ye ve Türk okuyucularına kazandıran Enstitümüz İktisat bölümü doktora öğrencisi Recep Ulusoy'u tebrik eder çalışmalarının devamım dilerim.

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu

Marmara'Üniv. Ortadoğu ve İslâm Ülkeleri Enstitüsü Müdürü

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: