Izrar

Zarar verme; zarara sokma

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: