5.Bölüm - Ortaklığın Sona Ermesi

Fesih

Madde 27- Ortaklar, ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, her zaman ortaklığın feshine karar verebilirler.

Ortaklığın fesih ve tasfiyesinde, ana sözleşmede hüküm bulunmaması halinde, Avukatlık Kanunu ve Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İnfisah

Madde 28 - Avukatlık ortaklığı aşağıdaki sebeplerden biri ile münfesih olur.

a) Ortakların ortaklıktan çıkması veya çıkarılması, ölümü, mirasçının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortakların emeklilik veya sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhasından silinmesi, meslekten çıkması veya çıkarılması, ortaklıktaki payına haciz konulması nedeni ile avukatlık ortaklığındaki ortak sayısının ikinin altına düşmesi ,

b) Ana sözleşmede bir fesih sebebi belirlenmesi halinde onun gerçekleşmesi

c) Ana sözleşmede ortaklık için belirlenen sürenin uzatılmamış olması,

d) Avukatlık Kanununun 44 üncü maddesinin B bendinin (a/1) alt bendinde belirlenen işlemlerin üç ay içinde sonuçlandırılmamış olması,

e) Avukatlık ortaklığının diğer bir avukatlık ortaklığı ile birleşmesi,

f) Avukatlık ortaklığının Kanunun 135 inci maddesinin 5 nolu bendi fıkrası uyarınca avukatlık ortaklığı sicilinden silinmesi.

Tasfiye

Madde 29- Ortaklığın diğer bir ortaklıkla birleşmesi hali hariç olmak üzere infisah eden ortaklık tasfiye haline girer.

Tasfiye haline giren ortaklık tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini tasfiye işleri ile sınırlı kalmak kaydı ile korur. Mesleki faaliyetine devam edemez. Ancak aldığı işleri tamamlar. Tasfiye haline giren ortaklığın ortakları bağımsız olarak mesleki faaliyette bulunabilirler.

Tasfiye haline giren ortaklık hakkında gerektiğinde Avukatlık Kanununun 42 nci maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

Tasfiye haline giren ortaklığın durumu Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline işlenir.

Ana sözleşmede ayrıca tasfiye görevlisi atanması için özel bir usul öngörülmemiş ise tasfiye işleri yönetici ortak veya yönetici ortaklar tarafından yapılır.

Ana sözleşme ile atanan tasfiye görevlileri ya da yönetici ortaklar, ortaklar kurulu tarafından her zaman azil edilebilirler.

Pay sahiplerinin birinin talebi ile Baro yönetim kurulu da haklı sebeplerin varlığı halinde tasfiye görevlilerinin yerine yenilerini atayabilir.

Tasfiye görevlisi görevine başlar başlamaz ortaklığın hal ve durumunu tespit eder ve Baro yönetim kuruluna bildirir. Tasfiye görevlisinin durum tespit raporu göz önüne alınarak tasfiye görevlisi için Baro yönetim kurulunca kendisine bir ücret takdir edilir. Bu ücretin ödenme şekli Baro yönetim kurulunca belirlenir. Baro yönetim kurulunun belirlediği bu ücreti, tasfiye halindeki ortaklar payları oranında Baronun göstereceği hesaba depo etmek zorundadırlar. Bu ödemelerin yapılmaması disiplin suçunu oluşturur.

Avukatlık ortaklığının borçlarının tasfiyesi şartı ile ortaklar kurulu oy birliği ile ortaklığa ait menkul ve gayrımenkullerin ortaklar arasında taksimine karar verebilir.

Tasfiye görevlisi, tasfiye haline geçen ortaklık leh ve aleyhine açılan dava ve takiplere ilişkin her türlü gideri ortaklık malvarlığı bünyesinden karşılar.

Tasfiye sonunda, ortaklığın borçları ödendikten sonra ortaklığa ait mevcutlar pay sahipleri arasında payları oranında dağıtılır.

Tasfiye sonunda tasfiye görevlisinin bildirimi ile ortaklığın Baro Avukat Ortaklığı Sicilinden terkini yapılır.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: