2.Bölüm - Avukatlık Ortaklığının Kurulması

Ortaklık Sözleşmesi

Madde 5 - Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesinin, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesine (Yabancı Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesine) uygun olarak hazırlanması ve tüm ortaklar tarafından imzalanması gerekir. Ana sözleşmede, Avukatlık Kanunu ve bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla özel hükümlere de yer verilebilir.

Ortaklık Payı

Madde 6- Ana sözleşmede ortakların taahhüt ettikleri ortaklığa katılım payı her ortak için ayrı ayrı gösterilir. Ortaklar, ortaklığa katılım payı olarak;mesleki faaliyetin gerçekleştirilmesine uygun gayrimenkul, menkul, nakit para, mesleki doküman, arşiv, bilgi ve emek taahhüt edebilirler. Taahhüt edilen katılım payları, ortaklığın tescilini müteakip, derhal ve eksiksiz olarak ortaklığın malvarlığına geçirilir.

Ortaklığın tescilinden sonra; ortaklığa katılım paylarında meydana gelebilecek her türlü değişiklik ana sözleşmenin tadil ve tescili ile hüküm ifade eder.

Ortaklığa katılım payı olarak gayrimenkul, araba ya da hisse senedi gibi menkul değerler taahhüt edilmişse, ortaklığın tescilini müteakip derhal bu tür karşılıkların resmi kayıtlarının da ortaklığa devri gerekir. Bu tür pay karşılıklarının ortaklık adına kayıt ve tescil işlemleri, kaydın bulunduğu yere, devri yapacak olan ortak ile ortaklık temsilcisinin birlikte başvurması ile yapılır.

Başvuru

Madde 7- Avukatlık Ortaklığı kurmak isteyen avukatlar; Avukatlık Ortaklığının kaydedileceği Baroya ortakların tümünün imzaladığı bir dilekçe ile başvururlar. Başvuru dilekçesine ikişer nüsha olarak aşağıdaki belgeler de eklenir.

a) Her sayfası tüm ortaklarca ayrı ayrı imzalanmış ortaklık ana sözleşmesi,

b) Ana sözleşmede ortaklığa katılım payı karşılığı olarak taahhüt edilen gayrimenkul için tapu kaydının, araç için ruhsatnamenin, nakit para için banka dekontunun ve menkul değere ilişkin belgenin onaylanmış örnekleri,

c) Ortakların Baro levhasına kayıtlı olduklarına ilişkin bağlı olunan Barodan alınan belge, (mütekabiliyet esasına bağlı olmak kaydıyla yabancı avukatlık ortaklığı için aranmaz)

d) Ortakların nüfus cüzdanın (yabancı ortakların pasaportunun) onaylanmış örneği,

e) Yabancı avukatlık ortaklıkları için ayrıca;

( 1) Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de faaliyette bulunabileceğine ilişkin Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınmış izin belgesi,

( 2) Yabancı ortakların her birinin kayıtlı oldukları yabancı ülke Barolarından aldıkları avukatlık ruhsatnamesi veya yetki belgesi ve mesleki faaliyetine devam etmesinde sakınca olmadığına dair tercüme edilmiş ve noterlikçe onanmış belge,

( 3) Yabancı ortakların her birinin vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında Avukatlık Kanunu ve yönetmelikleri hükümlerine uygun olarak yabancı avukatlık ortaklığı hususunda mütekabiliyet esasının olduğuna ve Türk avukatların da bu şahısların ülkelerinde eşit koşullarda Avukatlık Ortaklığı faaliyetlerinde bulunabileceklerine ilişkin ilgili makamlarca verilmiş belge.

Karar

Madde 8- Başvuru dilekçesi ve ekinde yer alması gereken belgeler eksiksiz olarak Avukatlık Ortaklığının kayıt ve tescil edileceği Baro kalemine teslim edilmedikçe başvuru talebi işleme konmaz. Baro Yönetim Kurulu, Avukatlık Ortaklığının Baroya ait Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılması konusunda bir ay içinde karar verir. Bu süre içinde karar verilmediği takdirde başvuru reddedilmiş sayılır. Yazılma istemi, ancak Kanun ve Tip Ana Sözleşmeye aykırılık gerekçesi ile ret edilebilir. Ret kararları gerekçeli olarak yazılır.

İsteğin Kabulü

Madde 9 - Avukatlık Ortaklığı kurma başvurusu, Baro Yönetim Kurulu tarafından Kanun ve Yönetmeliğe uygun bulunduğu takdirde, Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılmasına karar verilir.

Baro bu karar doğrultusunda ortaklığı Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline kaydeder ve ana sözleşmenin bir örneğini Türkiye Barolar Birliği'ne gönderir Avukatlık Ortaklığı Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılması ile tüzel kişilik kazanır. Avukatlık Ortaklığının Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılmasından önce ortaklık unvanı kullanılamaz ve ortaklık adına mesleki faaliyette bulunulamaz.

Avukatlık Ortaklığına, Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline kayıt olduğuna dair bir belge verilir.

İsteğin Reddi ve İtiraz

Madde 10- Baro Yönetim Kurulu; Kanuna ilgili yönetmeliklere ve Tip Ana Sözleşmeye aykırı bulduğu istemleri reddeder. İstemin reddine ilişkin gerekçeli karar, ortaklık kurma talebinde bulunan ortaklara ayrı ayrı tebliğ edilir. Ana sözleşmede gösterilen adrese yapılan tebligat ortağa yapılmış sayılır.

Ortaklar bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde; kararı veren Baro vasıtasıyla Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilirler. Posta masrafı itiraz edenlerden alınır. Talep halinde Baro, itiraz tarihini tespit eden bir belge düzenleyerek ilgilisine verir. Bu belge hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir.

Baro Yönetim Kurulunun ortaklığın sicile yazılması isteminin reddi hakkındaki kararları, süresi içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir.

Türkiye Barolar Birliği, itiraz üzerine dosya üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, itirazı kabul veya ret eder. Türkiye Barolar Birliği itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde bir karar vermezse itiraz reddedilmiş sayılır.

Türkiye Barolar Birliği itirazın kabul ya da reddi hakkındaki kararlarını onaylamak üzere karar tarihinden itibaren bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderir. Bu kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere gösterdiği gerekçesi ile birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca Bakanlığa gönderilmiş olan karardaki şekli ile üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır. Sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

Adalet Bakanlığının kararına karşı Türkiye Barolar Birliği, aday ortaklar ve ilgili Baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise Adalet Bakanlığı, aday ortaklar ve ilgili Baro, idari yargı merciine başvurabilir.

Barolar kesinleşen kararları derhal yerine getirmeye mecburdurlar.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: