1.Bölüm - Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 27/A maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği nezdinde kurulan Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonuyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, Fonun kuruluşu, yönetimi, görev ve yetkileri, işleyiş ve denetimi, gelirlerinin kullanılması ile Fondan yararlanacak olanları ve yararlanma koşullarını kapsar.

Dayanak

Madde 2 - Bu Yönetmelik Avukatlık Kanununun 27/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun: 1136 sayılı Avukatlık Kanununu,

Yönetmelik: Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğini,

Fon: Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonunu,

Yönetim Kurulu: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunu,

Yürütme Kurulu: Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yürütme Kurulunu,

Sosyal Yardım ve Dayanışma Yönergesi: Üyelerden elde edilecek gelirlerin elde edilmesine ilişkin usul ve esaslar ile Fon kapsamında bulunan sosyal yardımların yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönergeyi,

Çalışma Yönergesi: Fon Müdürlüğünde ve Fon Temsilciliklerinde çalışacak personel ile Baro Görevli Yönetim Kurulu Üyesinin görev ve yetkilerini ve Fon faaliyetleriyle ilgili tutulacak kayıtları düzenleyen Yönergeyi,

Çalışma Raporu: Yürütme Kurulunun bütçe dönemi içindeki Fon faaliyetlerine ve sonuçlarına ilişkin hazırlayacağı raporu,

İş Programı: Yürütme Kurulunun bir sonraki bütçe dönemi içinde yapmayı plânladığı faaliyetleri gösterir programı,

Tahminî Bütçe: Yürütme Kurulunca, bir sonraki takvim yılına ilişkin tahminî gelir ve gider hesaplamalarını gösterir bütçeyi,

Pul: Avukatların yetkili mercilere sunduğu vekâletnamelere ve yetki belgelerinin asıl ve suretlerine avukatların yapıştıracağı vekâlet pulunu,

Vekâlet Pulu Satış Hesabı: Baroların aldığı vekâlet pullarının karşılığının yatırıldığı banka hesabını,

Avukat: Baro levhasına kayıtlı avukatı,

Çalışmayan Avukat: Yardıma muhtaç oldukları Yönetim Kurulunca kabul edilen ve hastalık, yaşlılık veya malûliyet gibi sebepler yüzünden fiilen mesleğini sürdüremeyen ve barolarda kaydı olmayan kişileri,

Stajyer Avukat: Baro stajyer listesine kayıtlı avukat adayını,

Bakmakla Yükümlü Olunan Eş: Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olarak çalışmayan, buralardan gelir, aylık ve sağlık yardımı almayan eşi,

Bakmakla Yükümlü Olunan Çocuk: Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tâbi olarak çalışmayan, buralardan gelir, aylık ve sağlık yardımı almayan onsekiz yaşına kadar, öğrenim görüyorsa yirmibeş yaşına kadar çocukları,

Üye: Fon kapsamında bulunan sosyal yardımlardan yararlanabilecek kişileri,

Sağlık Kuruluşu: Devlet hastaneleri, özel idare ve belediye hastaneleri, sağlık ocakları, genel ve özel dal, eğitim, üniversite ve araştırma hastaneleri ile 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere göre yatarak veya ayakta hasta tedavi etmek amacıyla kurulan ve Sağlık Bakanlığından gerekli ruhsat alınmak suretiyle faaliyet gösteren kuruluşlar ve bu kuruluşların yurt dışındaki benzeri kuruluşları,

Dayanışma Aidatı: Sosyal yardım kapsamına dâhil olmak için üyelerin ödeyeceği tutarı,

Katılım Payı: Yararlanılan sosyal yardımların karşılığının Üyeler tarafından ödenen kısmını,

ifade eder.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: