Zarar kadim olmaz

Mecelle`nin genel kuralları arasında "zarar kadîm olmaz" kuralı da vardı. Aslında bu bir "genel kural" değil, "lâ zarar..." ilkesinden doğan bir ilke idi. Bizde köklü bir Hukuk Felsefesi anlayışı bir türlü yerleşemediği için, şimdi Mecelle`nin bu genel ilkelerinden söz etmek bile, "gericilik şahlanıyor" feryadlarına gerekçe olabilir. Oysa Sevgi`den doğan temel değerlerin Davranış Felsefesi ve dolayısıyla Hukuk Felsefesi bilincine varılmadıkça, toplumların geleceği güvencede olamaz.

Eminoğlu’ndan bir eser daha: Mecelle

Kitabın önsözünde yazar Mehmet Eminoğlu, “Dinlerin ana amacı, insanın diğer insanlar ile iyi ilişki kurup barış ve huzur içinde yaşamasını temin etmektir” diyor.

Araştırmacı-Yazar Mehmet Eminoğlu’nun yeni eseri “Açıklamalı Mecelle” çıktı.

Bugüne kadar pek çok kitabı yayınlanan Yazar Mehmet Eminoğlu, merhum babası Eminzâde Numan Mehmed Es’ad Efendi ile merhume annesi Kudsizâde Sakine Hanımın aziz ruhlarına ithaf ettiği kitabında, Hanefi mezhebinin amelî hükümlerinin bir özeti ile İslâm hukukunun genel kaideleri yer alıyor.

Mecelle`den Ölçüler

Tarihimizdeki ilk medenî kanun olan Mecelle, büyük hukukçu Ahmet Cevdet Paşa’nın başkanlığını yaptığı bir komisyon tarafından, 1869–1876 yılları arasında hazırlanmıştır. 18. yüzyılın başlarında Avrupa’da görülen her sahada kanun koyma faaliyetlerinin tesiriyle Osmanlı Devleti de, ihtisaslaşmaya giderek çeşitli kanunlar hazırlamıştır. Aslında Osmanlı Devleti’nde kanunlaştırma faaliyetleri çok daha eski dönemlere kadar gitmektedir.

Yanlış bir yaklaşım ve bir cesaret

Bu gün Türkiye`nin en güncel konusu, yeni bir sivil anayasa yapılması teşebbüsüdür. Bu teşebbüs kamuoyuna o denli yerleşmiştir ki, buna karşı çıkmak adeta bir cesaret işidir.

İslami ticarette ayıplı mal

Bugün batılı anlayışın `insan hakları, tüketici hakları` gibi başlıklarda ele aldığı tüm haklar silsilesini İslam dini baştan beri `kul hakkı` olarak tanımlamış ve insanların birbirleriyle, toplumla ve devletle olan münasebetlerinde buna riayet etmelerini olmazsa olmaz ön şart olarak koşmuştur. Bireysel özgürlüklerin temelinde `hak` kavramı yatmaktadır. İslam; bir malın özellikle bilinçli olarak eksik, hatta hatalı üretilmesini, satılmasını haram kılarken, bunu bir tecavüz saymıştır.

Siyaset

HALKI bilgilendirmek, uyarmak, yetiştirmek, aydınlatmak, olgunlaştırmak için çeşitli önemli ve hayati konularda birtakım talimatnameler hazırlanması, yayınlanması gerekmektedir. Parlak üniversite diplomalarına sahip çok okumuşlarımız bile birçok konuda cahil ve şaşkın vaziyettedir.

Mesela yeme, içme, beslenme konusunda bazı temel gerçeklerin mutlaka öğretilmesi icabeder.

Bu talimatnameler çok kısa olmalı, kanun maddesi gibi numara taşımalı, ezberlenmesi ve bellenmesi çok kolay olmalıdır.

Bir kanun kitabı

İtiraf edelim ki maalesef kendimizi ilgilendiren kanun, yönetmelik veya yönergeleri okumadan ve bilmeden yaşıyoruz. Neyin hak, neyin yetki, neyin sorumluluk olduğunun farkında değiliz. Bu yüzden sık sık başkaları tarafından hak ve yetkilerimiz gasp ediliyor, sırtımıza fazladan yük bindiriliyor.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş